آموزش الکترونیکی

در دنیای امروز هرگونه توسعه و پیشرفتی در سازمان ها منوط به آموزش صحیح و راهبردی نیروی انسانی آن سازمان است، گستردگی  فناوری اطلاعات در سال های اخیر، روشهای آموزشی را متحول و به سمت الکترونیکی شدن در حرکت است و از این لحاظ مزیت های زیادی را برای سازمان ها  در برخواهد داشت. با ورود کامپیوتر، رابطه انسانها با شبکه اینترنت بسیاری از مفاهیم و خدمات اجتماعی متحول گشت که در عمل هر روزه شاهد تاثیرات این دگرگونی ها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان می گردد. به همین منظور است که  مدیران سازمان ها را براین داشته است تا با تحولات شکل گرفته هم سو شوند. و بر همین اساس فرآیند آموزش در سازمان ها به سمت آموزش مجازی و پیاده سازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی سوق پیدا کرد که امروزه نیز شاهد این هستیم تکیه و اعتماد به ابزار آموزش الکترونیکی در سازمان ها به طور مناسبی در حال افزایش است.

منتشرشده در آموزش الکترونیکی