راهکار تخصصی آموزش الکترونیکی را از ما بخواهید

برای مشاهده راهکار اختصاصی، حوزه فعالیت خود را انتخاب کنید:

دانشگاهیآموزشگاهیشرکتی و سازمانی

راهکار تخصصی آموزش الکترونیکی برای دانشگاه ها;

دانشگاهها بعنوان مراجع معتبر آموزشی در کشور می توانند با بهره گیری از سامانه یادگیری الکترونیکی علاوه برای آموزش های دانشجویی، دوره های آموزشی ضمن خدمت و آزاد خود را نیز بصورت الکترونیکی برگزار نمایند.

راهکار آموزش مجاری برای دانشگاه ها

دانشگاهها بعنوان مراجع معتبر آموزشی در کشور می توانند با بهره گیریپیاده سازی آموزش الکترونیکی یک راه حل جذاب و مناسب برای توسعه خدمات و تقویت برند آموزشی موسسات و مراکز آموزشی است. موسسات آموزشی با بهره گیری از سامانه آموزش الکترونیکی قادر خواهند بود بازار خود را توسعه داده و دوره های خود را برای مناطق جغرافیایی که پیش از آن میسر نبوده است برگزار کنند. .

<

راهکار آموزش مجاری برای سازمانها

با راه اندازی آموزش الکترونیکی، سازمانها قادر خواهند بود با کمترین هزینه دوره های آموزشی ضمن خدمت را بصورت الکترونیکی برای پرسنلشان برگزار نمایند. آموزش مجازی مشکل پراکنندگی جغرافیایی را در برگزاری دوره های آموزشی از بین برده و پرسنل سازمان می توانند در دورهای اموزشی تعیین شده بدون محدودیت زمانی و مکانی شرکت کنند.