درباره وستا

با یک دهه تجربه پیاده سازی آموزش الکترونیکی برای سازمان ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی در شرکتی دانش بنیان، برای ساختن سازمانی چابک با بازدهی بالا در کنا شما هستیم و با همکاری یکدیگر ایران عزیز را آبادتر می کنیم.

سیستم وب کنفرانس

 برگزاری کنفرانس صوتی و تصویری از طریق وب

سرویس ابری ویانا

سیستم ابری ویانا

سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی

مدیریت و برگزاری دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی

محتوای الکترونیکی دوره های آموزشی

محتواهای الکترونیکی دوره های آموزشی سازمانی و دانشگاهی

سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی

مدیریت و برگزاری دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی

سرویس ابری ویانا

سیستم ابری ویانا

محتوای الکترونیکی دوره های آموزشی

محتواهای الکترونیکی دوره های آموزشی سازمانی و دانشگاهی

سیستم وب کنفرانس

 برگزاری کنفرانس صوتی و تصویری از طریق وب