<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-line-icons@2.4.1/css/simple-line-icons.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
 • r8.png
 • r9.png
 • r10.png
 • r11.png
 • r12.jpg
 • r13.png
 • r14.png
 • r15.png
 • r16.png
 • r17.png
 • r18.png
 • r20.png
 • r22.png
 • r30.jpg
 • r31.jpg
 • r33.png

درخواست استفاده از سرویس آموزش الکترونیکی

درخواست استفاده از سرویس آموزش الکترونیکی

ارسال درخواست

درخواست برگزاری آزمون

درخواست برگزاری آزمون

ارسال درخواست

درخواست برگزاری آزمون en

Applying for an E-Test

Submit a request

Applying for an E-Test

درخواست تولید محتوای الکترونیکی en

Request for the production of electronic content

Request

Request for the production of electronic content

درخواست تولید محتوای الکترونیکی

درخواست تولید محتوای الکترونیکی

ارسال درخواست

درخواست اطلاعات بیشتر و دمو مدیریت کنفرانس تحت وب

درخواست اطلاعات بیشتر و دمو مدیریت کنفرانس تحت وب

ارسال درخواست

ورود به به‌آموز

ورود به سامانه آموزش مجازی به‌آموز

ورود به سامانه

ورود به به‌آموز en

Login to the Behamooz

Behamooz

درخواست اطلاعات بیشتر و دمو سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی

درخواست اطلاعات بیشتر و دمو سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی

ارسال درخواست

cta به صفحه سرویسی

درخواست استفاده از سرویس آموزش الکترونیکی

سرویس ابری ویانا

راهکار ها

راهکار آموزش مجازی دانشگاهی آموزشگاهی شرکتی و سازمانی
دانشگاهها بعنوان مراجع معتبر آموزشی در کشور می توانند با بهره گیری از سامانه یادگیری الکترونیکی علاوه برای آموزش های دانشجویی، دوره های آموزشی ضمن خدمت و آزاد خود را نیز بصورت الکترونیکی برگزار نمایند.
دانشگاهها بعنوان مراجع معتبر آموزشی در کشور می توانند با بهره گیری از سامانه یادگیری الکترونیکی علاوه برای آموزش های دانشجویی، دوره های آموزشی ضمن خدمت و آزاد خود را نیز بصورت الکترونیکی برگزار نمایند.
راهکار آموزش مجاری برای دانشگاه ها
پیاده سازی آموزش الکترونیکی یک راه حل جذاب و مناسب برای توسعه خدمات و تقویت برند آموزشی موسسات و مراکز آموزشی است. موسسات آموزشی با بهره گیری از سامانه آموزش الکترونیکی قادر خواهند بود بازار خود را توسعه داده و دوره های خود را برای مناطق جغرافیایی که پیش از آن میسر نبوده است برگزار کنند.
راهکار آموزش مجاری برای سازمانها
با راه اندازی آموزش الکترونیکی، سازمانها قادر خواهند بود با کمترین هزینه دوره های آموزشی ضمن خدمت را بصورت الکترونیکی برای پرسنلشان برگزار نمایند. آموزش مجازی مشکل پراکنندگی جغرافیایی را در برگزاری دوره های آموزشی از بین برده و پرسنل سازمان می توانند در دورهای اموزشی تعیین شده بدون محدودیت زمانی و مکانی شرکت کنند.
راهکار آموزش مجاری برای موسسات آموزشی