آموزش الکترونیکی

نمایش موارد بر اساس برچسب: organization elearning

مزایای سامانه آموزش مجازی (سامانه lms )در آموزش کارکنان سازمان آورده تغییرات دنیای فناوری و تکنولو|ژی است که همواره دارای اهمیت است. و تمامی سازمان می تواند از این مزایای منفعت ببرد.

منتشرشده در آموزش الکترونیکی