راه اندازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه شهید مدنی

سامانه آموزش مجازی دانشگاه شهید مدنی با همت معاونت آموزش و فناوری اطلاعات راه اندازی شد.دانشگاه با راه اندازی این سامانه توانست در زمان تعطیلی دانشگاه ها، تمامی آموزش های دانشجویی خود را بر روی سامانه آموزش مجازی دانشگاه بصورت همزمان و غیر همزمان برگزار کند.