سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعت نفت راه اندازی شد

دانشگاه صنعت نفت در جهت ارائه خدمات آموزش مجازی با راه اندازی سامانه اموزش مجازی وستا (Vesta LMS) در دانشگاه، آموزش های دانشجویی و ضمن خدمت خود را بصورت مجازی برگزار می کند.

 رسالت شرکت فناوران اطلاعات وستا، ایجاد یک بستر امن برای برگزاری دوره های آموشی بصورت الکترونیکی است، در همین راستا، وستا با تامین زیر ساخت مورد نیاز برای برگزاری دوره ای آموزش مجازی دانشگاه در جهت تحقق اهداف گام برداشته است.