سامانه آموزش مجازی وستا در دانشگاه کوثر بجنورد راه اندازی شد !

شرکت فناوران اطلاعات وستا با راه اندازی سامانه آموزش مجازی در دانشگاه کوثر بجنورد،گامی موثر در جهت ارائه خدمات آموزشی بصورت الکترونیکی در دانشگاه های برداشت. در حال حاضر وستا, علاوه بر تامین سامانه آموزشی، زیرساخت فنی دانشگاه را نیز تامین کرده است و سامانه آموزش مجازی دانشگاه بر روی سرور های وستا نصب و را اندازی شده است.