بنیاد ملی نخبگان به شرکای وستا اضافه شد

بنیاد ملی نخبگان جهت ارتقای سطح دانش فراگیران خود اقدام به پیاده سازی  آموزش الکترونیکی با سیستم های وستا کرد