همکاری با دانشگاه رازی در پیاده سازی سامانه آموزش مجازی

آموزش در دانشگاه رازی تعطیل نیست!

 

دانشگاه رازی با پیاده سازی سامانه آموزش مجازی توانست آموزش های خود را بصورت الکترونیکی برگزار کند. دانشگاه در کنار آموزش های دانشجویی، آموزش های ضمن خدمت و آزاد خود را نیز با کمک سامانه ال ام اس وستا برگزار می کند.