12 آذر روز معلول گرامی باد

 

 مدت هاست که عادت کرده ایم معلول را فرشته های بهشتی می خوانیم و با همین جمله های به ظاهر شاعرانه به سادگی از کنار نیازهایشان عبور می کنیم فرشته ها نیازی به تفریح ندارند، نیازی به پارک اختصاصی ندارند، نیازی به شهر بازی مخصوص ندارند، فرشته ها نیازی به توجه ندارند، اما این ها دارند، امکانات رفاهی بیشتر، مدارس رفاهی بیشتر، مربیان متخصص بیشتر،محیط آرام و در عین حال سرشار از حس شادمانی و نشاط، و دهها و دهها نیاز دیگر این قشر به ما یادآوری میکنند که به جای فرشته خواندنشان به آنها به عنوان انسان هایی با نیاز های خاص نگاه کنیم و در مسیر بهتر ساختن زندگیشان قدمی حتی کوچک، قدمی حتی ناچیز برداریم . خواندن این قشربه نام فرشته ما را فریب می دهد تا پیله ای از شعار های زیبا دور خود بتنیم و در همین عالم تعارف ها بمانیم .
مهم ترین نکته در مورد خدمت به معلولان کودک این است که به آنها به چشم یک انسان با زندگی خاص نگاه کنیم و باور کنیم که آنها انسان هستند و به خدمات بیشتر ما نیاز دارند و باور کنیم آنها فرشته نیستند.

محمد رضا رستم پور