تمدید مجوز دانش بنیان

کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان پس از بررسی های تخصصی و تشخیص توانمندی های شرکت فناوران اطلاعات وستا  به عنوان پیشرو در زمینه استفاده از فناوری های به روز و تخصصی در حوزه آموزش الکترونیکی، برای دومین باروستا را به عنوان شرکت دانش بنیان فعال در حوزه آموزش الکترونیکی انتخاب کرد.