پیاده سازی آموزش الکترونیکی در کارگزاری آگاه با هدف ارتقای سطح سواد بورسی جامعه

کارگزاری آگاه با سابقه درخشان در بازار سرمایه کشور به ارائه خدمات مالی در بازار بورس ایران پرداخته و با به‌کارگیری اساتید بنام و باتجربه، گامی مثبت در حوزه آموزش درست و اصولی بازار سرمایه برداشته و همواره در این حوزه در کشور پیشتاز است. از اینرو با پیاده سازی سامانه یادگیری الکترونیکی وستا (Vesta LMS) .در جهت تکمیل ارائه خدمات  و ارتقای سطح سواد بورسی جامعه گامی موثر برداشته است