ملحق شدن دانشگاه علوم پزشکی قم به جمع مشتریان وستا

با توجه به اجرای سیاست های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت و لزوم اجرای 20 درصد آموزش ها به صورت آموزش الکترونیکی و تاکید این سیاست بر راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS: Learning Management System)  تدوین  و تولید محتوای الکترونیکی، دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 96 به جمع مشتریان ما اضافه شدند