ملحق شدن دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به جمع مشتریان وستا

با توجه به اجرای سیاست های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت و لزوم اجرای 20 درصد آموزش ها به صورت آموزش الکترونیکی و تاکید این سیاست بر راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی  (LMS: Learning Management System) تدوین  و تولید محتوای الکترونیکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 95 به جمع مشتریان ما اضافه شد.