دریافت رتبه 3 شورای عالی انفورماتیک

به شرکت ها و موسساتی که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت قانونی رسیده و موضوع فعالیت آن ها در اساسنامه بصورت تخصصی در  زمینه انفورماتیک باشد، شرکت های انفورماتیکی گفته می شود.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در احراز صلاحیت این شرکت ها جهت انجام پروژه‌هایی با زمینه فناوری اطلاعات، گواهینامه رتبه صادر می­کند.

شرکت وستا پس ازبررسی های تخصصی این معاونت، متتخر به اخذ رتبه 3 در زمینه فعالیت "تولید و پشتیبانی نرم افزاری های سفارش مشتری شد.