روز ملی درختکاری

شعور یک گیاه در وسط زمستان

از تابستان گذشته نمی آید.

از بهاری می آید که فرا می رسد

گیاه به روزهایی که رفته نمی اندیشد

به روزهایی می­اندیشد که می­آیند

اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد

چرا ما  انسان ها  باور نداریم که

روزی خواهیم توانست به هرآنچه می خواهیم، دست یابیم ؟!

وستا نیز با اهدای گلدان های زیبا به همکاران روز ملی درختکاری را گرامی داشت.