تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوای الکترونیکی

تشکیل تیم تولید محتوای الکترونیکی

این تیم باید شامل افرادی با تخصص های: تسلط بر نرم افزارهای تولید محتوای چند رسانه ای، سناریو نویسی، فیلم برداری، ضبط صدا، ساخت عکس، انیمیشن و موشن، باشند

تامین محل و تجهیزات مخصوص تولید محتوای الکترونیکی

برای تولید محتوا، نیاز به استفاده از استودیو ضبط صدا و فیلم برداری با تجهیزات مخصوص است

 تیم تولید محتوای الکترونیکی وستا

درخواست تولید محتوای الکترونیکی

ارسال درخواست