برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی

برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی

نبود زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری برای راه اندازی آموزش الکترونیکی

نبود محتوای الکترونیکی جهت برگزاری دوره های آموزشی

نبود نیروی انسانی کافی و خبره برای مدیریت، برگزاری و پشتیبانی دوره های آموزشی

نبود مدرس آموزش دیده و آشنا با آموزش الکترونیکی در جهت نظارت بر دوره های آموزشی

دوره های آموزشی الکترونیکی