برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی

برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی

مادر سرویس برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی با ارائه خدمات متنوع، دغدغه های شما را مرتفع می کنیم. زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مناسب برای شما در نظر گرفته ایم. بانک محتوای الکترونیکی خود را جهت انتخاب شما آماده کرده ایم. مدیریت و برگزاری دوره های آموزشی شما را تیم اجرایی وستا بر عهده خواهند گرفت. نظارت بر دوره آموزشی را نیز مدرسی خبره انجام خواهیم داد.

نبود زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری برای راه اندازی آموزش الکترونیکی

نبود محتوای الکترونیکی جهت برگزاری دوره های آموزشی

نبود نیروی انسانی کافی و خبره برای مدیریت، برگزاری و پشتیبانی دوره های آموزشی

نبود مدرس آموزش دیده و آشنا با آموزش الکترونیکی در جهت نظارت بر دوره های آموزشی

دوره های آموزشی الکترونیکی