برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی

برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی

پیاده سازی سامانه آموزش الکترونیکی مزیت هایی مانند افزایش کمی و کیفی آموزش، حذف مکان فیزیکی آموزش برای پراکندگی جغرافیایی، آموزش در هر زمان و هر مکان را دارد، ولی برای پیاده سازی آن مدیران دغدغه های ذیل را دارند.

نبود زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری برای راه اندازی آموزش الکترونیکی

نبود محتوای الکترونیکی جهت برگزاری دوره های آموزشی

نبود نیروی انسانی کافی و خبره برای مدیریت، برگزاری و پشتیبانی دوره های آموزشی

نبود مدرس آموزش دیده و آشنا با آموزش الکترونیکی در جهت نظارت بر دوره های آموزشی

ما دربرگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی با ارائه خدمات متنوع، دغدغه های شما را مرتفع می کنیم. وستا متعهد به تامين زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مناسب برای شما است. ما بانک محتوای الکترونیکی خود را جهت انتخاب شما آماده کرده ایم. كافي است دوره آموزشی خود را انتخاب كنيد بعد از آن تیم اجرایی وستا، مدیریت و برگزاری دوره های آموزشی برای فراگیران  شما را بر عهده خواهند گرفت. و در تمام مدت زمان برگزاري دوره آموزشي، مدرسی خبره، نظارت بر دوره آموزشي را انجام خواهد داد.

دوره های آموزشی الکترونیکی

با استفاده از این سرویس شما :

به بانک محتوای الکترونیکی وستا دسترسی دارید.

با تکیه بر تجربه وستا، بازدهی بیشتر می شود.

در زمان و هزینه صرفه جویی می کنید .

LMS e-Book