سرویس آموزش الکترونیکی وستا

سرویس آموزش الکترونیکی وستا

کمبود نیروی انسانی جهت برگزاری دوره های آموزشی

کمبود فضای آموزشی

داشتن پراکندگی جغرافیایی برای پوشش آموزشی در سراسر کشور

عدم تامین هزینه های زیرساخت لازم برای راه اندازی آموزش الکترونیکی

سرویس آموزش الکترونیکی

درخواست استفاده از سرویس آموزش الکترونیکی

ارسال درخواست