برگزاری آزمون الکترونیکی

برگزاری آزمون الکترونیکی

تامین زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری

تامین نیروی انسانی جهت مدیریت و برگزاری آزمون

پشتیبانی و اطلاع رسانی به آزمون دهندگان

برگزاری آزمون الکترونیکی وستا

درخواست برگزاری آزمون

ارسال درخواست