آموزش الکترونیکی

همیشه این پرسش برای کسانی که به دنبال تجربه متفاوت از یادگیری و آموزش هستند، مطرح بوده است که آیا حقیقتا  با وجود نامحدود بودن مباحث علمی می توان بصورت الکترونیکی دانشی را فراگرفت یا خیر. آیا واقعا ما انسان‌ها بعنوان فراگیران علم و دانش این توانایی را داریم تا اطلاعات و داده‌هایی  را به صورت الکترونیکی دریافت کرده ایم را بیاموزیم؟ و یا اینکه آیا ما می‌توانیم مهارت‌های نو وجدیدی را بیاموزیم و در نهایت می توانیم دانش خود را از طریق یادگیری و آموزش مجازی گسترش دهیم؟

منتشرشده در آموزش الکترونیکی